AAAO

Členy AAAO je 75% všech autorizovaných organizací, které působí v ČR v 93 % sektorů posuzování shody stanovených výrobků.

AAAO

V členských organizacích pracuje více než 2200 specialistů a hodnota jejich tuzemských a zahraničních služeb dosahuje až 2,8 miliardy Kč za rok.

Stanovy

Vytisknout článek 
Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, z.s.
S T A N O V Y

 

Článek I.  Základní ustanovení
1. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, z.s. je zapsaným spolkem, založeným podle § 214 až § 302 zákona č. 89/2012 občanský zákoník (dále OZ). 
V běžné komunikaci se používá zkratka AAAO.
2. AAAO je spolkem akreditovaných a autorizovaných, oznámených organizací, činných jako nezávislé třetí strany v oblasti testování, inspekce a certifikace.
Článek II.  Sídlo AAAO
Sídlem AAAO je sídlo sekretariátu – Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek.
Článek III.  Předmět činností AAAO
Hlavní činnosti AAAO
a) hájí oprávněné zájmy svých členů tak, aby to nebylo v rozporu se zájmy žádného z členů AAAO;
b) dbá o zvýšení důvěryhodnosti členů a jejich odborné úrovně;
c) dbá o pověst systému posuzování shody v ČR a etiku aktivit členů;
d) podílí se na tvorbě a harmonizaci předpisové základny v oblasti uvádění stanovených výrobků na trh, posuzování jejich shody, akreditace a dozoru nad trhem a předkládá stanoviska k nově vydávaným předpisům v souvisejících oblastech;
e) usiluje o partnerskou součinnost s orgány státní správy, organizacemi a institucemi v oblastech profesního zaměření členů a zprostředkovává kontakty nebo kolektivní členství v obdobných tuzemských a zahraničních odborných subjektech;
Vedlejší činnosti AAAO související s hlavní činností
f) realizuje projekty a plány k udržování a rozvoji systému posuzování shody v ČR a navazujících odborných činností;
g) zabezpečuje vzdělávací a školicí akce pro členy a odbornou veřejnost;
h) poskytuje ad-hoc služby pro členy a ostatní subjekty v oblasti hlavních a vedlejších činností. 
Článek IV.  Členství v AAAO
1. Členem se může stát každá právnická osoba, která vyhovuje ustanovením článku I odstavec 2.
2. Uchazeč o členství v AAAO je přijímán jako člen – čekatel prezidiem AAAO na základě přihlášky. Od té doby má člen – čekatel práva a povinnosti podle článku VI. a po zaplacení ročního příspěvku a úhrady za služby sekretariátu AAAO v roce podání přihlášky všechna práva podle článku V. 
     Členství potvrzuje Valné shromáždění (dále VS) na svém nejbližším zasedání. 
 
Pozastavení a zánik členství
3. Členství se pozastavuje rozhodnutím prezidia z důvodu vážného porušení stanov. Člen s pozastaveným členstvím pozbývá práva podle článku V. 
4. Členství zaniká:
a) zánikem člena jako právnické osoby bez právního nástupce, nebo nelze-li na právního nástupce přenést členství - ke dni zániku právnické osoby;
b) vyloučením od VS pro neplnění povinností člena dle stanov nebo v důsledku jejich vážného porušení – ke dni vyloučení. Návrh podává písemně prezídium nebo jiný člen tak, aby se s ním mohl dotyčný člen seznámit a předložit argumenty ve svůj prospěch;
c) písemným oznámením člena o vystoupení z AAAO – ke dni obdržení tohoto oznámení prezidiem.
5. Při zániku členství se roční příspěvky nevracejí a zanikají práva člena na podíl na jmění při zrušení, fúzi, rozdělení AAAO. 
Seznam členů
6. Seznam členů ve smyslu §236 OZ udržuje sekretariát AAAO. Veřejná část, přístupná na webových stránkách AAAO, obsahuje údaje o každém členu: obchodní název, adresa, IČ, www, členem formulovaná krátká informace o vlastních aktivitách. 
7. Pouze členům jsou přístupné podrobnější informace pro vzájemnou komunikaci. 
8. Údaje o členech jsou aktualizovány jedenkrát ročně před konáním VS; mezitím na žádost člena a při zjištění důvodů sekretariátem.
Článek V.  Práva členů
Člen má následující práva:
a) být informován, zván a účastnit se společných jednání a akcí a využívat jejich výsledků;
b) podílet se na stanovení cílů AAAO, jakož i na jejich plnění;
c) vyjadřovat se ke všem záležitostem AAAO;
d) být zastoupen na VS svým delegátem;    
e) volit funkcionáře orgánů AAAO;
f) být volen do volených orgánů AAAO formou volby osoby, která má pracovně – právní nebo smluvní poměr ke členovi a byla členem navržena do kandidátky k volbám;
g) mít zastoupení v nevolených orgánech AAAO; 
h) využívat informačního systému AAAO;
i) komunikovat s AAAO v zásadních záležitostech prostřednictvím statutárních zástupců, v běžném styku prostřednictvím jimi pověřených pracovníků;
j) navrhovat prezidentovi opatření v rámci AAAO, týkající se ochrany jeho zájmů.
Článek VI.  Povinnosti členů
Člen má následující povinnosti:
a) jednat v zájmu AAAO a nepoškozovat zájmy AAAO;
b) poskytovat vzájemnou součinnost tak, aby cílů AAAO bylo dosaženo;
c) dodržovat stanovy, usnesení VS a řídící dokumenty AAAO;
d) platit včas členské příspěvky a úhrady za služby sekretariátu AAAO; 
e) dodržovat etiku vztahů k ostatním členům AAAO ve smyslu Etického kodexu AAAO;
f) dodržovat etiku vztahů ke svým zákazníkům i zákazníkům ostatních členů.
Článek VII.  Řešení stížností
Stížnosti členů řeší prezídium na základě písemného podnětu podle Smírčího řádu s využitím smírčí komise. 
Článek VIII.  Orgány AAAO
1. Činnosti AAAO jsou prováděny a řízeny následujícími orgány:
a) valné shromáždění (VS);
b) prezídium;
c) prezident;
d) revizní komise (RK);
e) stálé odborné komise (SOK);
f) ad-hoc odborné komise (Ad OK), pracovní týmy atd.;
g) smírčí komise (SK).
2. Prezídium, prezident a revizní komise jsou zodpovědní VS.
3. Stálé a ad-hoc odborné komise, pracovní týmy, smírčí komise jsou zodpovědní prezídiu.
Článek IX.  Valné shromáždění
1. Nejvyšším orgánem AAAO podle § 247 OZ ve smyslu členské schůze dle § 248 OZ je VS. Je oprávněno rozhodovat o všech věcech AAAO podle těchto stanov a ve věcech, které si k rozhodnutí vyhradí.
2. VS tvoří statutární zástupci (nebo jimi jmenovaní pracovníci) všech členů AAAO, po jednom od každého člena. S hlasem poradním se může jednání zúčastnit další jeden zástupce člena AAAO.
3. VS se schází minimálně jednou ročně na řádném zasedání, které svolává po předchozím elektronickém avízu prezident AAAO pozvánkou, elektronicky rozeslanou min. 3 kalendářní týdny přede dnem jednání. Pozvánka obsahuje min. místo, datum a návrh programu jednání.
4. Řádně svolané VS je schopno usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů AAAO, pokud podle těchto stanov není nutná vyšší účast.
5. Mimořádné zasedání VS je svoláno v případě žádosti více než 1/3 členů. Z jejich pověření svolává mimořádné VS prezident AAAO, nebo prezidium AAAO, nebo revizní komise AAAO, nebo žádajícími členy zvolený zástupce.
6. Z jednání VS je pořizován zápis s podrobnostmi jednání a hlasování. 
7. VS zejména:
a) schvaluje program svého jednání; rozhodovat lze pouze o záležitostech, o nichž byli předem informování všichni členové;
b) volí z přítomných osobu předsedající a dvoučlenné komise: mandátovou, návrhovou a zapisující;
c) schvaluje zprávu o činnosti AAAO mezi dvěma řádnými VS;
d) schvaluje zprávu o hospodaření a plnění ročního rozpočtu AAAO;
e) bere na vědomí roční zprávu revizní komise;
f) schvaluje odměny za práci členů prezídia, revizní komise a předsedů stálých komisí AAAO;
g) schvaluje výši ročního členského příspěvku a úhrady členů za služby sekretariátu AAAO;
h) schvaluje ostatní finanční záležitosti a rozpočet.
i) bere na vědomí výsledky hlasování členů formou per-rollam od minulého VS;
j) schvaluje přijetí nových členů;
k) bere na vědomí zánik členství bývalých členů AAAO;
l) schvaluje stanovy AAAO, vizi, misi;
m) při volbě orgánů AAAO volí volební komisi z přítomných osob, které ve volbách nekandidují;
n) volí členy prezidia AAAO; podrobnosti volby stanoví Volební řád;
o) volí revizní komisi AAAO; podrobnosti stanoví Volební řád;
p) schvaluje kooptaci k doplnění prezídia, resp. revizní komise;
q) odvolává prezídium AAAO a revizní komisi AAAO; 
r) ustavuje stálé odborné komise AAAO pro zajištění dlouhodobých odborně zaměřených činností;
s) rozhoduje o zásadních záležitostech, neupravených těmito Stanovami, příp. o přípustnosti jednorázových odchylek od těchto Stanov;
t) ukládá úkoly prezídiu a revizní komisi; přijímá doporučení pro členy;
u) schvaluje usnesení k bodům jednání.
8. K přijetí usnesení/rozhodnutí VS je třeba minimálně většina hlasů členů AAAO přítomných na VS v době usnášení, pokud podle těchto stanov není třeba větší počet hlasů členů AAAO.
9. Pokud by VS nebylo usnášení schopné, prezidium může rozhodnout o tom, aby o týchž záležitostech, které podle pozvánek na zasedání VS měly být projednány na VS, bylo rozhodnuto v elektronickém hlasování per-rollam (viz článek XV. stanov).
Článek X.  Prezídium
1. Výkonným orgánem AAAO je prezidium AAAO, které realizuje a organizuje činnosti AAAO mezi dvěma řádnými zasedáními VS.
Prezidium AAAO má sedm členů. Členové prezidia AAAO jsou voleni na čtyřleté funkční období.
Kandidatura na další mandát není omezena. 
Volební období části členů prezídia jsou vzájemně posunuta o dva roky. 
Princip posunu funkčních období, vždy tří nebo čtyř členů prezidia o dva roky, platí pro každé další volby v intervalu dvou let. Tím není dotčena možnost kooptace nebo doplňovací volby (viz. článek XIV) nového člena prezidia za člena, který v mezidobí výkon funkce ukončil, ať ze svého rozhodnutí nebo zásahu vyšší moci. Nový člen bude kooptován nebo dovolen na zbývající funkční období člena, kterého nahrazuje.
2. Prezídium zejména:
a) volí ze svých řad prezidenta AAAO a viceprezidenta AAAO; podrobnosti stanoví Volební řád;
b) odvolává prezidenta a viceprezidenta AAAO;
c) schvaluje „Rozhodnutí prezídia AAAO“, resp. „dlouhodobě platné dokumenty prezídia“ k jednotnému provádění opakovaných činností v pravomoci prezídia; 
d) připravuje pro VS podklady a návrhy, o jejichž přijetí rozhoduje VS podle článku IX;
e) stanovuje pravidla odměn členům i soukromým osobám za podíl na akcích a činnostech, organizovaných AAAO;
f) pozastavuje členství člena AAAO z důvodu porušení stanov;
g) ustanovuje předsedy stálých odborných komisí AAAO a zve je podle potřeby do svých jednání; 
h) ustanovuje řešitelské kolektivy úkolů/projektů, jejichž zhotovitelem je AAAO;
i) ustanovuje ad-hoc komise, pracovní skupiny, týmy, poradní orgány prezidia k řešení jednotlivých odborných problémů, jmenuje jejich předsedy/vedoucí a odsouhlasuje pravidla jejich práce; 
j) jmenuje oponenty za AAAO k výsledkům externích úkolů/projektů, pokud je nejmenoval objednatel.
3. Členové prezídia jednají operativně jménem prezídia v rozsahu svých rámcových působností.    Jménem AAAO jednají a přijímají závazky v rozsahu pověření od prezidenta AAAO.
4. Členům prezídia náleží odměna za jejich práci pro AAAO, kterou schvaluje VS.
Článek XI.  Prezident a viceprezident AAAO
1. Statutárním orgánem AAAO ve smyslu § 243 OZ je prezident.
2. Prezident AAAO zejména:
a) jedná a přijímá závazky jménem AAAO;
b) podepisuje smlouvy a ostatní dokumenty se závazky AAAO;
c) řídí práci prezidia a určuje rámcovou působnost členů k naplňování cílů AAAO;
d) rozhoduje o personálním obsazení a řídí práci sekretariátu AAAO;
e) podepisuje statutární a řídící dokumenty AAAO a dokumenty s výsledky práce prezídia;
f) podává (osobně nebo vystoupením členů prezídia a sekretariátu) VS ročně zprávu, obsahující:
   fa) plnění úkolů z minulého VS;
   fb) výsledky hlavních a vedlejších činností AAAO;
   fc) výsledky hospodaření a plnění rozpočtu;
   fd) výhled na další období; 
g) pověřuje členy prezídia, sekretariátu a další osoby zastupováním AAAO ve stanoveném rozsahu;
h) zmocňuje sekretariát AAAO k činnostem pro AAAO a odsouhlasuje příslušné finanční operace nad rámec schváleného rozpočtu.
3. Viceprezident AAAO zastupuje prezidenta AAAO s jeho souhlasem ve vnitřních záležitostech AAAO.  
Článek XII.  Sekretariát AAAO
1. Sekretariát zajišťuje administrativně technickou práci AAAO. Sekretariát je podřízen prezidentovi AAAO. Pracuje v sídle AAAO a s využitím vzdáleného elektronického přístupu.
2. Činnosti sekretariátu jsou službou členům AAAO a zahrnují zejména:
a) agendu členů a jejich členství v AAAO, příp. členství v jiných organizacích spojené se členstvím v AAAO; 
b) agendu statutárních, řídících a smluvních dokumentů AAAO;
c) agendu seznamu členů a potvrzení o členství v AAAO;
d) provozní účetní operace, agendu účtů a pokladny;
e) agendu hospodaření s majetkem AAAO, který je tvořen ročními členskými příspěvky a úhradami členů za služby sekretariátu AAAO, subvencemi, dary a příspěvky třetích osob, výtěžkem z vedlejších činností AAAO, z případných dalších zdrojů v souladu s právními předpisy;
f) přípravu a organizaci VS, agendu jeho výsledků a úkolů;
g) agendu prezidia AAAO, organizaci jednání, zápisů a úkolů;
h) komunikaci se členy AAAO, s pracovními partnery AAAO a veřejností v písemné a elektronické podobě;
i) operativní distribuci informací z vlastních i externích zdrojů členům;
j) udržování a aktualizaci dat a informací webových stránek AAAO a ostatních elektronických komunikačních prostředků;
k) administrativní podporu úkolů/projektů, řešených kolektivem řešitelů, nebo řešených dodavatelsky;
l) agendu ochranné známky, kterou tvoří název, zkratka a logo AAAO;
m) agendu smluv s dodavateli a odběrateli AAAO;
n) ostatní provozní záležitosti činností AAAO.
3. AAAO hradí odměny, věcné a osobní náklady na činnost sekretariátu ve výši, plynoucí z příslušných smluv.
Článek XIII.  Revizní komise
1. Funkci kontrolní komise dle § 262 OZ zejména pro kontrolu finančního hospodaření AAAO plní tříčlenná Revizní komise (RK). Členové prezidia a sekretariátu nesmějí být členy této komise.
RK AAAO má tři členy. Členové RK AAAO jsou voleni na pětileté funkční období.
RK zejména:
a) volí si předsedu ze svých řad;
b) prověřuje stav základních, statutárních a smluvních dokumentů a jejich změny; 
c) prověřuje účetnictví a plnění daňových povinností AAAO;
d) prověřuje soulad výsledků účetnictví s bankovními účty a pokladnou;
e) prověřuje pohledávky a dluhy AAAO, vč. platební morálky členů vůči AAAO;
f) prověřuje plnění rozpočtu a oprávněnost návrhů prezídia pro nejbližší VS ve finanční oblasti;
g) podává pro VS zprávu o roční revizi hospodaření.
2. Za činnost v revizní komisi pro AAAO přísluší jejím členům odměna, kterou schvaluje VS.
Článek XIV.  Kooptace a doplňující volby
1. Členy prezídia a Revizní komise, kteří nemohou dále vykonávat svoji funkci, lze pro zbytek funkčního období nahradit kooptací. Kooptováni jsou s jejich souhlasem nezvolení kandidáti z minulých voleb dle pořadí podle počtu jimi získaných hlasů.
2. Kooptaci schvaluje nejbližší VS.
3. Nejsou-li k dispozici nezvolení kandidáti z minulých voleb (odstavec 1) nebo nesouhlasí-li s kooptací, provede se doplňovací volba v potřebném rozsahu na nejbližším VS.
4. Pokud je doplňovací volba nutná více než 3 měsíce před konáním dalšího VS, použije se hlasování per-rollam. Při kratším termínu se doplňovací volba provede při VS.
Článek XV.  Přijímání usnesení a závěrů jednání
1. Každý člen AAAO má ve VS jeden hlas. 
Usnesení VS se přijímá při souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů AAAO s hlasovacím právem.
2. Orgány AAAO mohou přijímat usnesení a závěry i mimo svá jednání elektronickým hlasováním per-rollam, pokud tyto stanovy nestanoví jinak. 
V případě elektronického hlasování VS per-rollam je k platnosti elektronického hlasování per-rollam a k odsouhlasení návrhu (usnesení) VS nutný souhlas nadpoloviční většiny členů AAAO oprávněných k hlasování.
V případě hlasování per-rollam u ostatních orgánů AAAO, prezídia a komisí AAAO, je k platnosti hlasování a k odsouhlasení návrhu daného orgánu nutný souhlas nadpoloviční většiny členů příslušného orgánu. Pro rozhodování per rollam těchto orgánů se přiměřeně použije následující odstavec tohoto článku.  
3. Rozhodování VS per rollam:
3.1. Osoba oprávněná svolat zasedání orgánu AAAO (dále jen „oprávněná osoba“) zašle členům AAAO:
a) návrh rozhodnutí,
b) podklady potřebné pro rozhodnutí člena AAAO nebo údaj, kde jsou uveřejněny,
c) údaj o lhůtě, ve které se má člen AAAO vyjádřit, která činí patnáct dní ode dne odeslání výše uvedených dokumentů členům AAAO.
3.2. Vyžaduje-li to zákon nebo tyto stanovy, aby přijetí rozhodnutí bylo osvědčeno veřejnou listinou, zasílaný návrh rozhodnutí musí mít formu veřejné listiny a v takovém případě se zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. V tomto případě podpis člena AAAO na jeho vyjádření musí být úředně ověřen.
3.3. Nedoručí-li člen AAAO ve lhůtě podle bodu 3.1. písm. c) tohoto odstavce oprávněné osobě souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí.
3.4. Rozhodnutí je přijato, pokud s návrhem souhlasí nadpoloviční většina členů AAAO oprávněných k hlasování a rozhodnutí je přijato dnem následujícím po dni podle bodu 3.1. písm. c) tohoto odstavce.
3.5. AAAO uchovává všechny dokumenty související s rozhodováním orgánů per rollam.
4. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas osoby v nejvyšší funkci v daném orgánu.
5. Tajná volba se uplatňuje při volbě prezídia, prezidenta, viceprezidenta a revizní komise AAAO. 
6. V jiných případech rozhodování orgánů AAAO (netýká se rozhodování VS) je návrh daného orgánu schválen, pokud se na něm shodne minimálně nadpoloviční většina členů daného orgánu přítomných zasedání tohoto orgánu, přičemž k platnosti hlasování je nutná minimálně nadpoloviční účast členů daného orgánu na tomto zasedání.
7. Každý účastník hlasování má právo na zaznamenání jeho názoru k předmětu a výsledku hlasování.
8. Tato pravidla platí pro případy, kdy v těchto stanovách není určeno jinak.
9. V řídícím dokumentu AAAO lze stanovit podrobnosti v souladu s těmito stanovami.
Článek XVI.  Fúze, rozdělení a zrušení AAAO
1. O fúzi, rozdělení a zrušení AAAO musí rozhodnout dvě třetiny členů; nelze použít hlasování per-rollam.
2. Platnost rozhodnutí podle bodu 1. je podmíněna předchozím schválením postupu finančního vypořádání, resp. likvidace jmění. 
3. Při fúzi přechází veškeré dosavadní jmění do nového subjektu.
4. Při rozdělení se dosavadní jmění dělí mezi nové subjekty podle počtu členů AAAO, přecházejících do těchto subjektů.
5. Odmítnutí člena přejít do nového subjektu při fúzi nebo rozdělení AAAO musí být oznámeno písemně a je považováno za zánik členství na vlastní žádost podle čl. IV., odst. 4. c) těchto stanov s důsledky podle odst. 5. téhož článku.
6. Při zrušení AAAO v případě, že jmění nepřechází na právního nástupce, je po vypořádání všech závazků AAAO provedena jeho likvidace rozdělením rovným dílem mezi členy.
Článek XVII.  Přechodná ustanovení
1. Při první volbě členů Prezidia AAAO podle těchto Stanov se článek X., odst. 1, použije s následující úpravou:
Výkonným orgánem AAAO je prezidium AAAO, které realizuje a organizuje činnosti AAAO mezi dvěma řádnými zasedáními VS.
Prezidium AAAO má sedm členů. 
První tři zvolení členové Prezidia AAAO, podle počtu získaných hlasů, jsou zvoleni na čtyřleté funkční období. 
Další čtyři zvolení členové Prezidia AAAO, podle počtu získaných hlasů, jsou zvoleni na dvouleté funkční období.
Kandidatura na další mandát není omezena. 
Článek XVIII.  Závěrečná ustanovení
1. Stanovy lze měnit usnesením VS.
2. Toto upravené znění Stanov AAAO nabývá účinnosti dnem schválení VS.
Praha, 21. dubna 2023

KONTAKTUJTE NÁS

* - povinné pole

Členové Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací: