AAAO

Členy AAAO je 75% všech autorizovaných organizací, které působí v ČR v 93 % sektorů posuzování shody stanovených výrobků.

AAAO

V členských organizacích pracuje více než 2200 specialistů a hodnota jejich tuzemských a zahraničních služeb dosahuje až 2,8 miliardy Kč za rok.

Aktuality

Vytisknout článek 

Dne 19. dubna 2024 se v Mostě uskutečnilo 25. Valné shromáždění AAAO. Hostitelem byl člen AAAO VUHU – Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s. Na semináři v předvečer Valného shromáždění vystoupili v závěru v panelové diskusi hosté - Ing. Eva Průšová, LLM z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – odbor řízení resortních organizací; pověřený předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) Ing. Miroslav Chloupek; ředitel Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D. a generální ředitel České agentury pro standardizaci s. p. o. (ČAS) Mgr. Zdeněk Veselý. Panelová diskuse byla v úvodu věnována tématu „Kam směřuje české státní zkušebnictví“, a to v kontextu měnící se evropské legislativy a její dopady do národních agend. V další části panelové diskuse se mj. diskutovaly otázky, které členům přineslo uplynulé období a které mají přímé dopady do kvality odborných služeb poskytovaných podnikatelům. Týká se to zejména získávání autorizací a notifikací od ÚNMZ a Komise EU na základě akreditací ČIA.
Všichni přítomní zástupci se shodli na potřebě podpory průmyslu také ze strany TIC sektoru ve spolupráci dozorových a kontrolních orgánů. Obsáhlá diskuse se také vedla o vzdělávacím programu pro členy HK ČR, který je nabízen všem zájemcům.
V neposlední řadě byla komunikována aktualizace brožury „Česká kvalita pro výrobky a služby“, její využití ve firemním marketingu a komunikaci. Brožura byla vydána za finanční podpory Rady kvality České republiky a distribuována v uplynulém období.
Valné shromáždění též schválilo zástupce AAAO na nadcházející Sněm HK ČR. V současné době pokračuje zvyšování administrativní zátěže členů AAAO ze strany příslušných úřadů a správních orgánů, která se poté promítá do služeb pro podnikatele (výrobce, vývozce, distributory), kteří jsou zákazníky členů AAAO. Dopady lze vidět v podobě růstu cen a prodlužujících se lhůt posuzování shody výrobků a služeb. Aktivním přístupem chce těmto trendům AAAO čelit s vědomím, že poskytované služby mají charakter služeb ve veřejném zájmu. Proto jedním z hlavních cílů bylo přijetí závěru o intenzivním jednání s orgány státní správy a ČIA. V rámci HK ČR se problematikou zabývá Sekce kvality HK ČR.


Umělá inteligence mění naše životy. Od optimalizace rozhodovacích procesů po zvyšování produktivity jsou potenciální výhody obrovské a nezpochybnitelné. Abychom plně pochopili důsledky AI, musíme zvážit nejen její potenciální výhody, ale také etické a společenské dilemata, která představuje. Toto jsou témata, na která bude zaměřen TIC Summit 2024 - 14. května v 14:30 v Bruselu

Invitation to TIC Summit 2024: What does it take to build trust in AI? (mailchi.mp)


Národní program Česká kvalita - Výroční zpráva 2023


TIC Council publikoval návodný dokument: Guidance Document on Securing IoT Devices for Consumers


Vyhlášen 24 ročník národních cen České republiky


Publikace "Uvádění výrobků na vnitřní trh Evropského hospodářského prostoru" - verze 2023 - česká verze, anglická verze, ruská verze


Evropská komise provedla dva průzkumy - o posuzování shody v roce 2022 a o posuzování shody a vzájemné uznávání v roce 2023. Další informace naleznete zde https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/standards-and-conformity-assessment

(01. 08. 2023)


Dne 21. června 2023 byl pan Ing. Miroslav Vlasák, ředitel Elektrotechnického zkušebního ústavu, s.p. jmenován novým zástupcem za sdružení EUROLAB-CZ do Rady kvality ČR. 


Dne 3. července se uskutečnilo jednání mezi zástupci AAAO a Ministerstvem ekonomiky Arménie o spolupráci v oblasti posuzování shody výrobků, procesů, služeb a systémů managementů. Za AAAO se jednání zúčastnili Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, viceprezident AAAO, ředitel TZÚS s.p., Ing. Jana Olšanská, sekretariát AAAO, výkonný ředitel CQS z.s., Ing. Aleksandra Shmarneva, ředitelka úseku zahraniční spolupráce TZÚS s.p., Ing. Elena Lednická ředitelka úseku certifikace SNS TZÚS s.p. Za Arménskou stranu se jednání zúčastnily paní Armine Israyelyan, vedoucí oddělení bilaterální a multilaterální spolupráce ministerstva ekonomiky Arménie a paní Milena Sargsyan, asistentka ministra ekonomiky Arménie. Během jednání byly projednány praktické postupy realizace spolupráce a také příprava memoranda k podpisu mezi AAAO a Arménskou stranou.


13. června 2023 podepsali představitelé AAAO a Českého institutu pro akreditaci aktualizovanou dohodu o spolupráci v oblasti akreditace.

 


European Accreditation - Annual Report 2022


Na 35. sněmu Hospodářské komory ČR byl znovuzvolen víceprezident AAAO pan Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz do Představenstva HK ČR za Oborovou část. Blahopřejeme.

Přehled členů volených orgánů najdete zde.


Národní ceny ČR na rok 2023, které budou vyhlášeny Radou kvality ČR dne 1. března 2023 - online setkání. Dne 28. února 2023 od 10,00 hod. proběhne online setkání, na kterém budou prezentovány informace, týkající se podmínek této prestižní soutěže včetně organizačního zajištění. Online setkání je určeno potenciálním zájemcům z řad organizací/společností. Jedná se o Národní ceny kvality v programech START a EXCELENCE, Národní ceny za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj a Národní ceny za kvalitu v rodinném podnikání.

Odkaz na připojení:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTJiNjM5NjctMmVhOS00Y2YyLWIxMTktNGE0ZDE5YTExMzU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221f9775f0-c6d0-40f3-b27c-91cb5bbd294a%22%2c%22Oid%22%3a%22471b185c-7001-45fe-b242-bd14f28b2b66%22%7d


Publikace "Uvádění výrobků na vnitřní trh Evropského hospodářského prostoru" - verze 2022 - česká verze, anglická verze


Evropská komise zveřejnila výsledky hodnocení Nového Legislativního rámce - více informací naleznete zde


Pozvánka na seminář „Moderní metody v diagnostice, testování a úpravě materiálů“ pořádaný Hospodářskou komorou ČR ve spolupráci s ÚJV Řež. Seminář se bude konat 24. listopadu 2022 od 9:00 do 12:30 hodin.

Seminář je ZDARMA. Více informací a registrační formulář k prezenční účasti i online sledování naleznete ZDE


Dozor nad trhem – postupy pro stanovení testovacích zařízení EU


Česká republika převzala předsednictví v Radě EU - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v rámci českého předsednictví v Radě EU (CZPRES) v druhém pololetí 2022 předsedá dvěma podskupinám Pracovní skupiny Rady EU pro technickou harmonizaci (PS G7), ve kterých se projednávají předpisy spadající do jeho přímé působnosti


Sdělení Komise - "Modrá příručka" k provádění pravedel EU pro výrobky 2022 - 29.6.2022


EUROLAB a EURAMET podepsali Memoradnum o porozumění s cílem posílit vzájemnou spolupráci - Vídeň, 31.5.2022


Vyhlášen 22. ročník národních cen České republiky - leták


34. sněm Hospodářské komory v Olomouci - informace ze sněmu - newsletter


Doporučení DG GROW Notifikovaným/Oznámeným osobám a EA v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Recommendation to the EA in the context of the situation in Ukraine

Recommendation to the Notified Bodies established in a Member State of the EU in the context of the situation in Ukraine


Evropská komise avizovala na portálu "Have your say" zahájení veřejné konzultace k Nařízení (EU) 1025/2012 o evropské normalizaci v prvním čtvrtletí roku 2023. Cílem bude vyhodnotit, zda stávající nařízení může i nadále dostatečně reagovat na nové příležitosti a výzvy globalizace a podpořit zelenou a digitální tranzici.

Oficiální stránku této připravované VK a možnost přihlásit se k odběru upozornění k jejímu vývoji naleznete na tomto odkaze: Evropská normalizace – hodnocení (europa.eu)


23. VS AAAO zvolilo nové Prezidium na další funkční období

Prezidentem se stal opět pan RNDr. Pavel Malčík a víceprezidentem je Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz.

Dalšími členy nově zvoleného prezídia jsou: Ing. Tomáš Hruška, Ing. Jitka Beránková, Ph.D., Mgr. Jiří Heš, Ing. Lubomír Keim, Ing. Miroslav Vlasák.

Odpoledne před VS proběhl tradiční seminář s výměnou zkušemností členů AAAO.


Semináře BIM:

17. 5. 2022 BIM a FM: Jak BIM data pomáhají při správě a provozu stavby

21. 6. 2022 BIM a Statika


BIPM Vás zve na "Metrology for Climate Action Workshop 2022", 26.-30.09.2022. registrovat se můžete na:

https://www.bipm.org/en/bipm-workshops/bipm-wmo-workshop-2022


 

IMEKO TC-11 & TC-24 Vás zve na hybridní konferneci v Dubrovniku, 16.-20.10.2022 "Measurement for a better life" a " Chemical measurements towards a sustainable future ''.

Více na informací naleznete na:https://www.imekotc11-2022.com/ a www.imekotc24-2022.com


Otevřená veřejná konzultace o novém legislativním rámci (NLR)

Nový legislativní rámec pro průmyslové výrobky v EU se snaží zdokonalit vnitřní trh se zbožím zlepšením dozoru nad trhem a zvýšením kvality při posuzování shody. S ohledem na nové technologie je třeba posoudit, zda je tento rámec i nadále vhodný pro daný účel v digitálním a oběhovém hospodářství. Hodnocení se zaměří na:

  • aktualizaci a modernizaci softwaru a hardwaru
  • renovace a opravy
  • posuzování shody a akreditaci

Dotazník – EU 25_22 EK Legislativní rámec pro průmyslové výrobky v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici). Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 25.2.2022


EUROLAB-CZ - Programový dokument - 2022

Publikace "Uvádění výrobků na vnitřní trh Evropského hospodářského prostoru" (verze 2021) - česká verze, anglická verze

EUROLAB a Eurachem podepsaly 19. října 2021 Memorandum o porozumění s cílem posílit spolupráci v klíčových tématech důležitých pro laboratorní komunitu. Více informací najdete zde.

Pozvánka - Mezinárodní konference a workshop - Test & Measurement 2021 - 25.-26.10.2021 - virtuální

Výsledek testovací kampaně 2020 v oblasti bezpečnosti výroků v Evropské unii:

Evropská komise každý rok sdružuje vnitrostátní orgány EU, aby spolupracovaly na testování bezpečnosti výrobků prostřednictvím iniciativy nazvané Koordinované činnosti v oblasti bezpečnosti výrobků (CASP). Zkoušky se provádějí za přísných podmínek v akreditovaných laboratořích EU na široké škále produktů, které každoročně vybírají zúčastněné orgány dozoru nad trhem z 27 členských států EU (a také z Norska, Islandu a Lichtenštejnska).
Celkové výsledky testů: 70% vzorků nesplňovalo požadavky.
Vhodnou cestou pro výrobce i zákazníka, jak tomu předejít, je použit/vyžadovat při posuzování shody s požadavky legislativy a norem nezávislou zkušebnu.
Bližší informace naleznete v následujících dokumentech:

Tisková zpráva: Koordinované činnosti v oblasti bezpečnosti výrobků v Evropské unii (CASP) - výsledky kampaně 2020

CASP 2020: testovací akce

 

Valné shromáždění EUROLAB aisbl, které proběhlo vzdáleně 27.4.2021, zvolilo nový Řídicí výbor ve složení:
- prezident Paolo Moscatti, EUROLAB Italy
- viceprezidenti:
Irache Visiers, EUROLAB Spain,
Alexander Šafařík-Pštrosz, EUROLAB-CZ
- pokladník:
Jean-Luc Laurent, EUROLAB France
- další členové Řídicího výboru:
Álvaro Silva Ribeiro, Relacre
Pericles Agathonos, HELLASLAB
Michael Nietsche, EUROLAB Germany
Luc Scholtis, Fenelab
Leif Madsen, EUROLAB Denmark
GRATULUJEME!!!


Dne 23. dubna 2021 se uskutečnilo on-line 22. Valné shromáždění AAAO a to korespondenčně a online. Standardní agenda valného shromáždění byla připravena písemně a jednotlivé body byly valnou většinou schváleny. Návazně na zprávu o činnosti projednávanou online členové diskutovali i problém malého využívání existujícího systému státního zkušebnictví orgány státní/veřejné správy, což se aktuálně projevilo např. v sektoru ochranných prostředků (COVID). Členové se v diskusi shodli na to, že tento stav je i v jiných sektorech (elektrotechnické výrobky, stavební výrobky, strojní a tlaková zařízení a další). Proto bude AAAO pokračovat v komunikaci s příslušnými orgány a institucemi, aby nezávislé a nestranné zkoušení a certifikace bylo využíváno pro ochranu veřejného zájmu a kvalitu života v České republice.

 

Mám správný respirátor? S výběrem spotřebitelům pomůže nový leták ÚNMZ - zveřejněno na stránkách ÚNMZ

(10.03.2021)

Ředitel Strojírenského zkušební ústavu, s.p. pan Ing. Tomáš Hruška byl znovuzvolen do TIC Council Global Board. Gratulujeme.

(08. 03. 2020)

Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků - zveřejněno na stránkách ÚNMZ

(16.02.2021)

Průvodce základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků - zveřejněno na portálu veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj

(10.02.2021)

Guidance Documents: Conformity Assessment After BREXIT - bližší informace UKCA a vývozu do Británie po Brexitu jsou na webu TIC Council

(29.01.2021)

Český Metrologický Institut podal žádost o designaci jako oznámeného subjektu k Nařízení EU o zdravotnických prostředcích (MDR) . Žádost byla podána pro všechny činnosti posuzování shody podle nařízení MDR - pro 23 základních kódů a 17 horizontálních kódů. Nařízení bude platné od 26. května 2021.

 

Publikace "Uvádění výrobků na vnitřní trh Evropského hospodářského prostoru" (verze 2020) - česká verze, anglická verze, ruská verze

 

Jak rychleji zavádět inovace a technologie do praxe? Odpovědi na prvním jednání hledala vládní Rada pro podporu strategických technologií a produktů

AAAO je zastoupena v Radě pro podporu strategických technologií a produktů v pracovní skupině pro zkušebnictví a certifikaci - první jednání Rady - více viz text.

(28.10.2020)

AAAO má zástupce v Radě pro koordinaci podpory strategických technologií a produktů zřízené příslušným Usnesením vlády ČR. Členem Rady byl jmenován viceprezident AAAO Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz.

Podrobněji viz jmenovací dopis v příloze.

(19.10.2020)

 

Došlo k posílení kapacit a ve výsledku by to mělo vést k urychlení procesu posuzování shody ochranných prostředků:

Sdělení MPO: „Od letošního července certifikaci osobních ochranných prostředků pro dýchací cesty nově zajišťuje i zlínský Institut pro testování a certifikaci (ITC Zlín). Potřebné kompetence mu rozšířil Úřad pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví, který jako organizační složka státu spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Stalo se tak po úspěšné notifikaci, k níž došlo ve spolupráci se zástupci Evropské komise. "Dosud mohl prostředky pro ochranu dýchacích cest posuzovat a certifikovat pouze Výzkumný ústav bezpečnosti práce, který spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nárůst zájemců, který souvisel s COVID 19 ukázal, že je třeba i další subjekt, což se ve spolupráci s ÚNMZ podařilo a proces certifikace respirátorů by se tak měl zrychlit," říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.“

(12.08.2020)

 

Vážení členové,

dovolujeme si Vás informovat, že jsme požádali písemně  ČIA, o.p.s., a ÚNMZ,  aby reagovali na nedostatek zkušebních kapacit vyvolaný pandemií COVID 19  zrychlením procedur, resp. správního řízení, při Vašich žádostech o akreditaci, rozšíření akreditace, autorizaci a notifikaci v sektoru ochranných prostředků. Naše doporučení znělo, aby bylo ve veřejném zájmu v řízení rozhodnuto  do 30 dnů.

Odpověď ČIA, o.p.s., je pozitivní, mají kapacitu pro rychlou reakci a jsou připraveni pružně reagovat na potřeby žadatelů.

Takže, vše závisí na vašem zájmu o služby ČIA, o.p.s., ve výše uvedené oblasti výrobků.

(5.8.2020)

 

Ředitel TZÚS Praha, s.p., a viceprezident Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, byl na včerejším 32. Sněmu Hospodářské komory ČR zvolen do jejího představenstva na další funkční období. Výsledky voleb jsou uvedeny na https://www.komora.cz/news/nove-zvoleni-vedeni-hospodarske-komory-2020-az-2023/

 

V aktuální čísle časopisu KOMORA byla uveřejněna informace o Memorandu AAAO se Státní správou hmotných rezerv - na straně 8 - zde

Informace o jednání ředitele TZÚS Praha, s.p., a viceprezidenta Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO)  Alexandera Šafaříka – Pštrosze a Obchodního rady Ruské federace v ČR Sergeje Alexandroviče Bezrukova, které se uskutečnilo dne 17.07.2020 - naleznete zde

 

17. června 2020 uzavřelo AAAO a Česká republika - Správa státních hmotných rezerv Memorandum o vzájemné spolupráci a poskytování informací

U příležitosti jednání na Hospodářské komoře ČR dne 17. června 2020, podepsalo začleněné živnostenské společenstvo HK ČR – Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO), se Správou státních hmotných rezerv (SSHR), Memorandum o spolupráci. Předmětem tohoto Memoranda je dohoda o vzájemné spolupráci, podpoře a poskytování informací mezi AAAO a SSHR týkajících se zejména problematiky osobních ochranných prostředků a zdravotních prostředků. Předmět Memoranda může být rozšiřován o další sektory výrobků významných pro státní hmotné rezervy.

 

AAAO sdružuje nezávislé třetí strany, tj. akreditované, autorizované a v EU notifikované subjekty, které posuzují shodu výrobků a služeb s předpisy. AAAO se podílí také na tvorbě a harmonizaci předpisové základny v oblasti posuzování shody a předkládá stanoviska k nově vydávaným předpisům v souvisejících oblastech.

 

Působnost SSHR je upravena zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.

SSHR bere na vědomí postavení AAAO jako významného partnera, který v rámci kompetencí svých členů potvrzených akreditacemi, autorizacemi a notifikacemi, může nabízet spolupráci v oblastech posuzování shody/zkoušení, kalibrace, certifikace a inspekce a spolupráci v oblasti metodik, požadavků a kritérií při zadávání veřejných zakázek SSHR.

 

6. května 2020 vychází časopis ELEKTRO 4-5 - najdete zde i rozhovory s osobnostmi v článku Český průmysl a inovace v roce 2020. Rozhovor s prezidentem AAAO panem RNDr. Pavlem Malčíkem je uveřejněn zde.

 

4. prosince 2019  AAAO uspořádalo pro své členy Seminář k Pokynu 1 - Podávání a posuzování žádostí o autorizaci/oznámení subjektů posuzování shody ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví

               

Zpravodaj je pravidelné periodikum, které je pravidelně 1x za měsíc zasíláno členům AAAO.

Stránka Hypertextové odkazy obsahuje odkazy související s posuzováním shody výrobků.

Stránka Zprávy z EU byla měsíčně doplňovaná o aktuální informace z EU, týkající se aktivit AAAO a jejích členů. V r. 2016 byla tato aktivita zrušena, je nahrazena Informačními portály na webových stránkách ÚNMZ - viz ZDE

 

Zpravodaj

 

Hypertextové odkazy

 

Zprávy z EU

 

KONTAKTUJTE NÁS

* - povinné pole

Členové Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací: