AAAO

Členy AAAO je 75% všech autorizovaných organizací, které působí v ČR v 93 % sektorů posuzování shody stanovených výrobků.

AAAO

V členských organizacích pracuje více než 2200 specialistů a hodnota jejich tuzemských a zahraničních služeb dosahuje až 2,8 miliardy Kč za rok.

Morální a etický kodex

Vytisknout článek 

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, z.s.

ETICKÝ KODEX

Tento „Etický kodex“ (dále jen „Kodex“) Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, z.s., (dále jen „AAAO“), je jedním z řídících dokumentů AAAO. Posláním Kodexu je chránit dobré jméno AAAO a prosazovat dodržování korektních vztahů mezi členy AAAO vůči trhu testování, inspekcí a certifikací (dále jen „trh“).

1 Úvodní ustanovení
1.1 Kodex stanoví etické zásady jednání a chování (dále jen „zásady“), které budou členové AAAO (dále jen „členové“) ve své praxi dodržovat a uplatňovat.

1.2 Tyto zásady navazují na platné právní předpisy České republiky (včetně přímo aplikovatelných právních předpisů EU), předpokládají jejich plnění jako samozřejmost, a stanoví požadavky náročnější, než jaké vyplývají z platného právního řádu České republiky. Kodex prosazuje dodržování právních předpisů i tím, že některé obecné požadavky, zejména požadavek, aby byly dodržovány dobré mravy hospodářské soutěže, konkretizuje na oblast trhu.

1.3 Dodržování Kodexu má za úkol chránit dobré jméno AAAO a jejích členů a zajišťovat, aby účastníci trhu byli členy řádným způsobem a v potřebném rozsahu informováni o jejich službách, bez zatajování a zamlčování podstatných skutečností, a aby ve vzájemném vztahu členů existovalo zdravé soutěžní prostředí a konkurence probíhala v souladu s dobrými mravy hospodářské soutěže.

1.4 AAAO prosazuje uplatňování Kodexu. Řídí se platným právním řádem a tímto Kodexem v zájmu rozvoje trhu. Přihlíží také k zásadám reklamní praxe formulované v Etickém kodexu reklamy „Rady pro reklamu (www.rpr.cz)“.

1.5 Jednotliví členové mohou uplatňovat vyšší etické nároky na vlastní chování, než jsou nároky vyplývající z tohoto Kodexu.

2 Obecné zásady chování členů
2.1 Členové respektují pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí. Soutěž mezi členy je vedena pomocí čestných a poctivých prostředků. Každý člen se vyvaruje všeho, co by mohlo porušit důvěru účastníků trhu a vyvolat zkreslený dojem o službách ostatních členů AAAO. Zvláště pak se vyvaruje nepravdivých, pomlouvačných a jiných nečestných výroků o ostatních členech.

2.2 Členové srovnávají své vlastní služby se službami ostatních členů pouze výjimečně, a to na přímý a nevyprovokovaný dotaz účastníka trhu. Takové srovnání nesmí obsahovat neúplné informace a údaje vytržené z kontextu nebo pojmy, jimž oslovený účastník trhu může přikládat jiný význam.

2.3 Členové vedou reklamu pravdivě, v souladu s pravidly hospodářské soutěže, a především bez prvků klamavé reklamy.

3 Uplatňování Kodexu a sankce za jeho porušení
3.1 Členové se při své činnosti řídí zásadami uvedenými v Kodexu.

3.2 K formám prezentace a prosazování zásad uvedených v Kodexu patří osvětová a publikační činnost AAAO. Jednotliví členové prosazují a prezentují zásady uvedené v tomto Kodexu svými službami i vlastní osvětovou a publikační činností.

3.3 Členové AAAO mohou prezentovat tento Kodex na svých www stránkách a v tištěné podobě ve svých prostorách přístupných účastníkům trhu.

3.4 Spory mezi členy a stížnosti účastníků trhu na členy uplatněné v rámci AAAO řeší smírčí komise AAAO. Řešení sporů a stížností v rámci AAAO má řešit zbytečné nesrovnalosti a předcházet řešení sporů jinou cestou.

3.5. Kodex nabývá platnosti a účinnosti schválením Valného shromáždění konaném dne 22. 04. 2022


Tato změna nahrazuje verzi ze 24. 04. 2015 a je účinná od 22. 04. 2022.

KONTAKTUJTE NÁS

* - povinné pole

Členové Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací: