Jazyk: CZ

 

Členy AAAO je 75% všech autorizovaných organizací, které působí v ČR v 93 % sektorů posuzování shody stanovených výrobků.

 

V členských organizacích pracuje více než 2100 specialistů a hodnota jejich tuzemských a zahraničních služeb dosahuje až 4,6 miliardy Kč za rok.

Smírčí řád

vytisknout článek  

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, z.s.

SMÍRČÍ ŘÁD

1 Základní zásady

1.1 Tento smírčí řád Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, z.s.
(dále AAAO) je „dlouhodobě platným řídícím dokumentem AAAO“ podle stanov AAAO, čl. IX, b.7.o). Členové AAAO přijetím tohoto smírčího řádu projevují vůli řešit všechny vzájemné spory smírnou cestou.
1.2 Smírčí řízení je fakultativní a může být zahájeno pouze z podnětu některé ze stran sporu. Členové AAAO se však zavazují učinit podle svých možností vše pro dosažení smíru a v této souvislosti zejména
- reagovat v přiměřené lhůtě na podněty ke smírnému řešení;
- spolupracovat se smírčí komisí a dodržovat níže uvedená procesní pravidla.
1.3 Členové AAAO mohou odmítnout smírčí řízení v případě, že
- spor je zřejmě nevhodný pro projednání v rámci smírčího řízení, nebo je dána výlučná příslušnost jiných orgánů;
- dosažení smíru ve sporné věci je zřejmě nereálné;
- existují jiné závažné důvody na straně účastníka sporu.
Odmítnutí smírného řešení je člen AAAO povinen na výzvu prezidenta AAAO ve stanovené lhůtě písemně zdůvodnit, event. sdělit za jakých okolností by pro něj smírčí řízení bylo přijatelné.

2 Obecná ustanovení

2.1 Projednání sporů mezi jednotlivými členy AAAO, nebo jejich skupinami, jakož i mezi členy AAAO a orgány AAAO upravuje tento smírčí řád.
2.2 Smírčí řád stanovuje pravidla smírčího řízení, která vytvářejí podmínky pro dosažení smíru mezi účastníky sporu. Přijetím smírčího řádu se jeho jednotlivá ustanovení stávají pro všechny členy AAAO, jejich skupiny i orgány AAAO závaznými a jejich plnění patří k povinnostem člena AAAO ve smyslu stanov AAAO.

3 Smírčí komise

3.1 Smírčí komise je příležitostným orgánem AAAO ustanovovaným ad-hoc pro řešení jednotlivých případů. V jednoduchých případech je smírčí komise tříčlenná a sestává z nezávislého předsedy smírčí komise a dvou přísedících, kterými jsou zástupci jednotlivých stran. Ve složitějších případech, zejména v případech vyššího počtu stran sporu, může být ustavena komise s vyšším počtem členů; tento počet však vždy musí být lichý za dodržení rovného zastoupení všech zúčastněných stran.
3.2 Povinností smírčí komise je objasňovat sporné záležitosti a usilovat o dosažení dohody o smíru mezi stranami sporu za vzájemně přijatelných podmínek.
3.3 Předseda smírčí komise vede její jednání, vede smírčí spis, jménem smírčí komise podepisuje a činí veškeré procesní úkony a informuje prezidenta AAAO o průběhu smírčího řízení. Přísedící smírčí komise zastupují zájmy účastníků sporu, podávají stanoviska a návrhy na řešení věci, podněty ke způsobu vedení řízení, a to vždy jako zplnomocnění zástupci účastníka sporu.

4 Zahájení smírčího řízení

4.1 Smírčí řízení je zahajováno na základě písemné žádosti účastníka sporu předložené prezidentovi AAAO. Žádost musí obsahovat informace týkající se předmětu sporu, označení stran sporu a jmenování zástupce do smírčí komise.
4.2 Prezident AAAO zaregistruje žádost o smírčí řízení a zašle její kopii ostatním stranám sporu s požadavkem na předložení jejich stanoviska k předmětu sporu. Současně si vyžádá jejich souhlas k řešení sporu smírčím řízením a vyzve je ke jmenování zástupce do smírčí komise. Datum doručení souhlasu k projednání věci ve smírčím řízení je datem zahájení řízení podle tohoto řádu. V případě nesouhlasu některé ze stran sporu řízení nebude zahájeno, což prezident AAAO písemně oznámí všem účastníkům.
4.3 Po obdržení souhlasu se zahájením smírčího řízení prezident AAAO navrhne zúčastněným stranám nominaci předsedy smírčí komise z řad aktivních funkcionářů asociace, nebo pracovníků členů AAAO, kteří splňují předpoklady pro objektivní posouzení věci. Strany sporu jsou povinny se k navržené nominaci předsedy smírčí komise vyjádřit ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu. Poté, co účastníci sporu potvrdí navrženou nominaci, jmenuje prezident AAAO předsedu smírčí komise, kterému předá veškerý spisový materiál a svěří mu další vedení smírčího řízení. Současně jmenuje podle návrhu účastníků sporu přísedící - další členy smírčí komise.
4.4 Období od zahájení řízení do prvního zasedání komise jsou strany sporu povinny využít k hledání možností pro dosažení konsensu a event. vyřešení věci bez zásahu smírčí komise.

5 Průběh smírčího řízení

5.1 Pokud bylo zahájeno smírčí řízení a strany nevyřeší svůj spor podle ustanovení čl. 4, odst. 4 tohoto smírčího řádu, vyzve předseda smírčí komise strany v případě nutnosti k doplnění podkladů ke sporu. Ve spolupráci se členy smírčí komise posoudí stanoviska předložená stranami a pokud má za to, že to přispěje k uzavření smíru, svolá ústní jednání. Jednání by mělo být zásadně svoláno v co nejkratší době po zahájení řízení, nejpozději do 30 dnů od data jmenování předsedy smírčí komise. Hrozí-li nebezpečí z prodlení a návrh na zahájení smírčího řízení, nebo stanovisko ostatních účastníků obsahují skutečnosti odůvodňující takové nebezpečí, učiní předseda smírčí komise nezbytné kroky pro urychlené projednání věci.
5.2 Ústního jednání se musí zúčastnit všichni členové smírčí komise, jinak je jednání komise neplatné. Předseda smírčí komise rozhodne, zda je nutná účast zapisovatele a zda přítomnost dalších osob může přispět k objasnění věci a dosažení konsensu. V takovém případě zajistí účast těchto osob. Předseda komise též určí místo konání ústního jednání, a to tak, aby toto místo bylo pro jednotlivé účastníky optimálně dosažitelné a aby volba tohoto místa přispěla k urychlenému průběhu řízení. Pozvánka k ústnímu jednání musí být členům komise a ostatním pozvaným osobám doručena nejpozději 2 dny před datem nařízeného jednání. Stejnopis pozvánky předseda komise zašle na vědomí statutárním orgánům účastníků řízení.
5.3 Cílem jednání smírčí komise je dosažení smíru mezi stranami. Je-li ze stanovisek stran zřejmé, že k dosažení smíru nesměřují, předloží předseda smírčí komise vlastní návrh na uzavření smíru. Opírá se v tomto návrhu o posouzení věci smírčí komisí a o výsledky ústního jednání.
5.4 O průběhu ústního jednání se vždy sepisuje protokol. V protokolu se zejména uvede věc, která je předmětem smírčího řízení, prezence všech přítomných, obsah přednesů účastníků. Dojde-li při ústním jednání k uzavření smíru, zapíše se do protokolu jeho úplné znění. t.j. obsah dohody všech zúčastněných o způsobu řešení věci, která je předmětem smírčího řízení. V případě, že při ústním jednání k uzavření smíru nedojde, zapíše se do protokolu rozhodnutí smírčí komise o zastavení smírčího řízení s ohledem na jeho bezvýslednost. Protokol z ústního jednání podepisují všichni členové smírčí komise, zapisovatel a po případě i další pozvané osoby. Protokol z ústního jednání rozešle předseda smírčí komise všem účastníkům řízení.
5.5 Po skončení smírčího řízení předseda komise zkompletuje veškeré písemné materiály a předá je prezidentovi AAAO, který zajistí jejich archivaci.

6 Závěrečná ustanovení

6.1 Návrh na zahájení řízení, stejně jako jakákoliv podání týkající se smírčího řízení, nebo určená smírčí komisi, se podávají do sídla sekretariátu AAAO.
6.2 Náklady smírčího řízení, které vznikly stranám sporu, nesou jednotliví účastníci. Náklady spojené s činností smírčí komise nese AAAO.
6.3 Tento smírčí řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Valným shromážděním AAAO.

6.4 Tato 1. změna smírčího řádu byla schválena 16. Valným shromážděním AAAO
dne 24. 4. 2015. Nahrazuje verzi ze 13. 4. 2000.
Kontaktujte nás

* - povinné pole
Nechte toto pole prázdné

Členové Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací: