Jazyk: CZ

 

Členy AAAO je 75% všech autorizovaných organizací, které působí v ČR v 93 % sektorů posuzování shody stanovených výrobků.

 

V členských organizacích pracuje více než 2100 specialistů a hodnota jejich tuzemských a zahraničních služeb dosahuje až 4,6 miliardy Kč za rok.

Morální a etický kodex

vytisknout článek  

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, z.s.

MORÁLNÍ A ETICKÝ KODEX

Tento morální a etický kodex (dále jen „kodex“) Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, z.s. (dále AAAO) je „dlouhodobě platným řídícím dokumentem AAAO“ podle stanov AAAO, čl. IX, b.7.o). Posláním kodexu je prosazovat dodržování korektních vztahů na českém trhu zkoušek, inspekcí a certifikací (dále jen „trh“).

1 Úvodní ustanovení

1.1 Kodex stanoví morální a etické normy jednání a chování, které budou ve své praxi dodržovat a uplatňovat jednotliví členové AAAO (dále jen „členové“).
1.2 Morální a etické normy navazují na normy právní, předpokládají jejich plnění a stanoví požadavky náročnější, než jaké vyplývají z českého právního řádu. Kodex prosazuje dodržování právních norem i tím, že některé jejich obecné požadavky (zejména požadavek, aby byly dodržovány dobré mravy hospodářské soutěže) konkretizuje na oblast trhu.
1.3 Dodržování kodexu má za úkol chránit dobré jméno členů a zajišťovat, aby účastníci trhu byli členy řádným způsobem a v potřebném rozsahu informováni o službách členů, bez zatajování a zamlčování podstatných skutečností a aby ve vzájemném vztahu členů existovalo zdravé soutěžní prostředí a konkurence probíhala v souladu s dobrými mravy hospodářské soutěže.
1.4 AAAO prosazuje uplatňování kodexu. Řídí se českým právním řádem a tímto kodexem v zájmu řádného rozvoje trhu. Přihlíží také k zásadám etické reklamní praxe platným v České republice.
1.5 Jednotliví členové mohou uplatňovat vyšší etické nároky na vlastní chování, než jsou nároky vyplývající z tohoto kodexu.

2 Obecné zásady chování členů

2.1 Členové respektují pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí. Soutěž mezi členy je vedena jedině pomocí čestných a poctivých prostředků. Každý člen se vyvaruje všeho, co by mohlo porušit důvěru účastníků trhu a vyvolat zkreslený dojem o službách svých i ostatních členů. Zvláště pak se vyvaruje nepravdivých, pomlouvačných a opovržlivých výroků o ostatních členech.
2.2 Členové srovnávají své vlastní služby se službami ostatních členů pouze výjimečně, na přímý a nevyprovokovaný dotaz účastníka trhu. Takové srovnání nesmí obsahovat neúplné informace a údaje vytržené z kontextu nebo pojmy, jimž oslovený účastník trhu může přikládat jiný význam.
2.3 Členové vedou reklamu pravdivě, v souladu s pravidly hospodářské soutěže a především bez prvků klamavé reklamy. V reklamě nelze používat metodu srovnávání vlastních služeb se službami ostatních členů.

3 Uplatňování kodexu a sankce za jeho porušení

3.1 Členové se při své činnosti řídí zásadami uvedenými v kodexu.
3.2 K formám prezentace a prosazování zásad uvedených v kodexu patří osvětová a publikační činnost AAAO. Jednotliví členové prosazují a prezentují zásady uvedené v tomto kodexu svými službami i vlastní osvětovou a publikační činností.
3.3 Stížnosti mezi členy a stížnosti účastníků trhu na členy, uplatněné u AAAO, řeší smírčí komise.
3.4 Řešení stížností v rámci AAAO má objasňovat zbytečné nesrovnalosti a předcházet řešení sporů jinou cestou.
3.5 V rámci AAAO mohou být vůči členům použity sankce:
- podle stanov AAAO
- morální a etické.

3.6 Kodex nabývá platnosti schválením Valným shromážděním AAAO.

Tato 1. změna kodexu byla schválena 16. Valným shromážděním AAAO dne 24. 4. 2015. Nahrazuje verzi ze 13. 4. 2000.Kontaktujte nás

* - povinné pole
Nechte toto pole prázdné

Členové Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací: