Jazyk: CZ

 

Členy AAAO je 75% všech autorizovaných organizací, které působí v ČR v 93 % sektorů posuzování shody stanovených výrobků.

 

V členských organizacích pracuje více než 2100 specialistů a hodnota jejich tuzemských a zahraničních služeb dosahuje až 4,6 miliardy Kč za rok.

Stanovy

vytisknout článek  

 

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, z.s.
S T A N O V Y

Článek I. - Základní ustanovení

1. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, z.s. je zapsaným spolkem, založeným podle § 214 až § 302 zákona č. 9/2012 občanský zákoník (dále OZ).
V běžné komunikaci se používá zkratka AAAO.
2. AAAO je spolkem akreditovaných a autorizovaných organizací, resp. notifikovaných/oznámených orgánů/subjektů (dále členové), činných jako nezávislé organizace třetí strany, s cílem zabezpečovat posuzování shody výrobků, služeb, osob, procesů a systémů.

Článek II. – Sídlo AAAO

Sídlem AAAO je sídlo sekretariátu – Praha 9, Prosecká 811/76a, PSČ 190 00.

Článek III. - Předmět činností AAAO

Hlavní činnosti AAAO
a) hájí oprávněné zájmy svých členů tak, aby to nebylo v rozporu se zájmy žádného z členů AAAO;
b) dbá o zvýšení důvěryhodnosti členů a jejich odborné úrovně;
c) dbá o pověst systému posuzování shody v ČR a etiku aktivit členů;
d) podílí se na tvorbě a harmonizaci předpisové základny v oblasti uvádění stanovených výrobků na trh, posuzování jejich shody, akreditace a dozoru nad trhem a předkládá stanoviska k nově vydávaným předpisům v souvisejících oblastech;
e) usiluje o partnerskou součinnost s orgány státní správy, organizacemi a institucemi v oblastech profesního zaměření členů a zprostředkovává kontakty nebo kolektivní členství v obdobných tuzemských a zahraničních odborných subjektech;
f) rozvíjí činnosti pro své členy a odbornou veřejnost k naplňování cílů v předchozích bodech 1 až 5.

Vedlejší činnosti AAAO související s hlavní činností
g) realizuje projekty a plány k udržování a rozvoji systému posuzování shody v ČR a navazujících odborných činností;
h) zabezpečuje vzdělávací a školicí akce pro členy a odbornou veřejnost;
i) poskytuje ad-hoc služby pro členy a ostatní subjekty v oblasti hlavních a vedlejších činností.

Článek IV. – Členství v AAAO

1. Členství v AAAO může být individuální nebo kolektivní. Pod pojmem „člen“ v těchto stanovách je myšlen individuální i kolektivní člen, pokud z dané části textu neplyne jinak.

Individuální členství

2. Individuálním členem se může stát každá právnická osoba, která byla akreditována vnitrostátním akreditačním orgánem nebo autorizována (resp. notifikována/oznámena) nebo uznána či pověřena k činnostem posuzování shody příslušným národním správním orgánem, nebo akreditována či jinak důvěryhodně akceptována uznávaným zahraničním akreditačním nebo certifikačním/ registračním systémem, resp. systémem posuzování shody.
3. Uchazeč o individuální členství v AAAO je přijímán jako člen – čekatel prezidiem AAAO na základě členské přihlášky. Od té doby má člen – čekatel - práva a povinnosti podle článku VI. a po zaplacení zakládacího vkladu, ročního příspěvku a úhrady za služby sekretariátu AAAO v roce podání přihlášky všechna práva podle článku V.
Členství potvrzuje Valné shromáždění (dále VS) na svém nejbližším zasedání, čímž získává práva být volen a volit do orgánů AAAO. Není-li členství potvrzeno, vrací se zaplacený zakládající vklad.
4. Přijetí za individuálního člena nabývá platnosti po splnění všech podmínek, tj.:
a) podání přihlášky ke členství;
b) přijetí za člena – čekatele prezidiem;
c) zaplacení za rok podání přihlášky - zakládacího vkladu, ročního členského příspěvku a úhrady za služby sekretariátu – vše ve výši schválené minulým VS;
d) schválení členství od VS.

Kolektivní členství
5. O kolektivní členství v AAAO se může ucházet právnická osoba za těchto podmínek:
a) sdružuje mj. i organizace plnící bod 2 výše;
b) v přihlášce pro kolektivního člena uvede seznam organizací, které sdružuje a podrobné údaje o těch, které plní bod 2.
6. Prezidium přijímá za kolektivního člena - čekatele - uchazeče o kolektivní členství spolu s organizacemi, které sdružuje a které plní podmínky bodu 2, po vyhodnocení údajů o každé z nich.
7. Změny v počtu a v plnění podmínek členství v AAAO sdružovanými organizacemi je povinen kolektivní člen nahlásit prezidiu AAAO.
8. Pro přijetí za kolektivního člena platí přiměřeně body 3. a 4. výše. Práva a povinnosti členů dle článků V. a VI. se vztahují na kolektivního člena ve stejném rozsahu jako na individuálního člena.
Veškeré informace, získané od AAAO, může kolektivní člen poskytovat na své náklady pouze organizacím, které sdružuje v rámci kolektivního členství podle bodu 6.

Pozastavení a zánik členství

9. Členství se pozastavuje rozhodnutím prezidia z důvodu vážného porušení stanov. Člen s pozastaveným členstvím pozbývá práva podle článku V.
O případném následném vyloučení člena rozhoduje nejbližší VS.
10. Členství zaniká:
a) zánikem člena jako právnické osoby bez právního nástupce, nebo nelze-li na právního nástupce přenést členství podle bodu 12 tohoto článku – ke dni zániku právnické osoby;
b) vyloučením od VS pro neplnění povinností člena dle stanov nebo v důsledku jejich vážného porušení – ke dni vyloučení. Návrh podává písemně prezídium nebo jiný člen tak, aby se s ním mohl dotyčný člen seznámit a předložit argumenty ve svůj prospěch;
c) písemným oznámením člena o vystoupení z AAAO - ke dni obdržení tohoto oznámení prezidiem.
11. Při zániku členství se zakládací vklad ani roční příspěvky nevracejí a zanikají práva člena na podíl na jmění při zrušení, fúzi, rozdělení AAAO.
12. Na právního nástupce organizace – člena AAAO - přechází členství v AAAO, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
a) vyplývá to z právních dokumentů, upravujících nástupnictví;
b) a na právního nástupce přechází činnosti, jimiž je podmíněno členství v AAAO podle bodu 2. resp. 6. tohoto článku IV.;
c) a není narušeno Základní ustanovení podle článku I. těchto stanov.

Seznam členů
13. Seznam členů ve smyslu §236 OZ udržuje sekretariát AAAO. Veřejná část, přístupná na webových stránkách AAAO, obsahuje údaje o každém členu: obchodní název, adresa, IČ, www, členem formulovaná krátká informace o vlastních aktivitách.
14. Pouze členům jsou přístupné podrobnější informace pro vzájemnou komunikaci.
15. Údaje o členech jsou aktualizovány jedenkrát ročně před konáním VS; mezitím na žádost člena a při zjištění důvodů sekretariátem.

Článek V. - Práva členů

Člen má následující práva:
a) být informován, zván a účastnit se společných jednání a akcí a využívat jejich výsledků;
b) podílet se na stanovení cílů AAAO, jakož i na jejich plnění;
c) vyjadřovat se ke všem záležitostem AAAO;
d) být zastoupen na VS svým delegátem;
e) volit funkcionáře orgánů AAAO;
f) být volen do volených orgánů AAAO formou volby osoby, která má pracovně - právní nebo smluvní poměr ke členovi a byla členem navržena do kandidátky k volbám;
g) mít zastoupení v nevolených orgánech AAAO;
h) nahlížet do všech dokladů AAAO a žádat příp. vysvětlení, s výjimkou zákonem chráněných údajů;
i) využívat informačního systému AAAO;
j) komunikovat s AAAO v zásadních záležitostech prostřednictvím statutárních zástupců, v běžném styku prostřednictvím jimi pověřených pracovníků;
k) navrhovat prezidentovi opatření v rámci AAAO, týkající se ochrany jeho zájmů.

Článek VI. - Povinnosti členů

Člen má následující povinnosti:
a) jednat v zájmu AAAO a nepoškozovat zájmy AAAO;
b) poskytovat vzájemnou součinnost tak, aby cílů AAAO bylo dosaženo;
c) dodržovat stanovy, usnesení VS a řídící dokumenty AAAO;
d) platit včas členské příspěvky a úhrady za služby sekretariátu AAAO;
e) dodržovat etiku vztahů k ostatním členům AAAO ve smyslu Etického kodexu AAAO;
f) dodržovat etiku vztahů ke svým zákazníkům i zákazníkům ostatních členů.

Článek VII. - Porušení Stanov AAAO, Morálního a etického kodexu AAAO a řešení stížností

1. Porušení stanov posuzuje prezidium na základě písemného podnětu nebo chování člena. Prezidium
rozhodne o pozastavení členství a/nebo návrhu pro nejbližší zasedání VS o napomenutí nebo vyloučení člena;
2. Porušení Morálního a etického kodexu je řešeno podle Smírčího řádu AAAO. Prezidium může využít smírčí komisi i v případech dle předchozího bodu 1.

Článek VIII. - Orgány AAAO

1. Činnosti AAAO jsou prováděny a řízeny následujícími orgány:
a) valné shromáždění (VS);
b) prezídium;
c) prezident;
d) revizní komise (RK);
e) stálé odborné komise (SOK);
f) ad-hoc odborné komise (Ad OK), pracovní týmy atd.;
g) smírčí komise (SK).
2. Prezídium, prezident a revizní komise jsou zodpovědní VS.
3. Stálé a ad-hoc odborné komise, pracovní týmy, smírčí komise jsou zodpovědní prezídiu.

Článek IX. - Valné shromáždění

1. Nejvyšším orgánem AAAO podle § 247 OZ ve smyslu členské schůze dle § 248 OZ je VS. Je oprávněno rozhodovat o všech věcech AAAO podle těchto stanov a ve věcech, které si k rozhodnutí vyhradí.
2. VS tvoří statutární zástupci (nebo jimi jmenovaní pracovníci) všech členů AAAO, po jednom od každého člena. S hlasem poradním se může jednání zúčastnit další jeden zástupce člena AAAO.
3. VS se schází minimálně jednou ročně na řádném zasedání, které svolává po předchozím elektronickém avízu prezident AAAO pozvánkou, elektronicky rozeslanou min. 3 kalendářní týdny přede dnem jednání. Pozvánka obsahuje min. místo, datum a návrh programu jednání.
4. Pokud se nedostaví potřebný počet členů, odloží prezident zahájení jednání VS s nezměněným programem o jednu hodinu. Není-li VS ani potom schopno se usnášet, svolá prezident náhradní VS se stejným programem tak, aby se konalo v zákonné lhůtě 15 dnů.
5. Mimořádné zasedání VS je svoláno v případě žádosti více než 1/3 členů. Z jejich pověření svolává mimořádné VS prezident AAAO, nebo prezidium AAAO, nebo revizní komise AAAO, nebo žádajícími členy zvolený zástupce.
6. Z jednání VS je pořizován zápis s podrobnostmi jednání a hlasování. Spolu se souhrnným usnesením a odsouhlasenými dokumenty je doručen členům elektronicky do 30 dnů po skončení jednání VS.

7. VS zejména:
a) schvaluje program svého jednání; rozhodovat lze pouze o záležitostech, o nichž byli předem informování všichni členové;
b) volí z přítomných osobu předsedající a dvoučlenné komise: mandátovou, návrhovou a zapisující;
c) schvaluje zprávu o činnosti AAAO mezi dvěma řádnými VS;
d) schvaluje zprávu o hospodaření a plnění ročního rozpočtu AAAO;
e) bere na vědomí roční zprávu revizní komise;
f) schvaluje odměny za práci členů prezídia, revizní komise a předsedů stálých komisí AAAO;
g) schvaluje výši zakládacího vkladu pro nově přijímané členy na období do dalšího VS s ohledem na podíl dosavadních členů na vytvořeném majetku a ostatních hodnotách AAAO;
h) schvaluje výši ročního členského příspěvku a úhrady členů za služby sekretariátu AAAO;
i) schvaluje ostatní finanční záležitosti a rozpočet mj. tak, aby kladný hospodářský výsledek (zisk) AAAO byl použit pouze k rozvoji činností AAAO;
j) bere na vědomí výsledky hlasování členů formou per-rollam od minulého VS;
k) schvaluje přijetí nových členů;
l) bere na vědomí zánik členství bývalých členů AAAO;
m) schvaluje napomenutí nebo vyloučení člena prezídiem pro neplnění povinností dle stanov nebo v důsledku jejich vážného porušení;
n) schvaluje stanovy AAAO, vizi, misi;
o) schvaluje „Rozhodnutí VS AAAO“, resp. „dlouhodobě platné řídící dokumenty AAAO“ k upřesnění výkladu stanov a zpřesnění svých řídících aktů;
p) při volbě orgánů AAAO volí komisi volební z přítomných osob, které ve volbách nekandidují;
q) při volbě orgánů AAAO volí pětičlenné prezidium AAAO na funkční období pěti let; podrobnosti stanoví volební řád;
r) při volbě orgánů AAAO volí tříčlennou revizní komisi AAAO na funkční období pěti let; podrobnosti stanoví volební řád;
s) schvaluje kooptaci k doplnění prezídia, resp. revizní komise;
t) doplňkovou volbou volí členy prezídia a revizní komise, nelze-li využít kooptace;
u) odvolává prezídium AAAO a revizní komisi AAAO;
v) ustavuje stálé odborné komise AAAO pro zajištění dlouhodobých odborně zaměřených činností;
x) rozhoduje o zásadních záležitostech, neupravených těmito Stanovami, příp. o přípustnosti jednorázových odchylek od těchto Stanov;
y) ukládá úkoly prezídiu a revizní komisi; přijímá doporučení pro členy;
z) schvaluje dílčí usnesení k bodům jednání a z nich sestavené souhrnné usnesení;

Článek X. – Prezídium

1. Výkonným orgánem AAAO je pětičlenné prezidium AAAO, které realizuje a organizuje činnosti AAAO mezi dvěma řádnými zasedáními VS.
2. Prezídium zejména:
a) volí ze svých řad prezidenta AAAO a viceprezidenta AAAO; podrobnosti stanoví volební řád;
b) odvolává prezidenta a viceprezidenta AAAO;
c) schvaluje „Rozhodnutí prezídia AAAO“, resp. „dlouhodobě platné dokumenty prezídia“ k jednotnému provádění opakovaných činností v pravomoci prezídia;
d) připravuje pro VS podklady a návrhy, o jejichž přijetí rozhoduje VS podle článku IX;
e) stanovuje pravidla odměn členům i soukromým osobám za podíl na akcích a činnostech, organizovaných AAAO;
f) pozastavuje členství člena AAAO z důvodu porušení stanov;
g) ustanovuje předsedy stálých odborných komisí AAAO a zve je podle potřeby do svých jednání;
h) ustanovuje řešitelské kolektivy úkolů/projektů, jejichž zhotovitelem je AAAO;
i) ustanovuje ad-hoc komise, pracovní skupiny, týmy, poradní orgány prezidia k řešení jednotlivých odborných problémů, jmenuje jejich předsedy/vedoucí a odsouhlasuje pravidla jejich práce;
j) jmenuje oponenty za AAAO k výsledkům externích úkolů/projektů, pokud je nejmenoval objednatel;

3. Členové prezídia jednají operativně jménem prezídia v rozsahu svých rámcových působností. Jménem AAAO jednají a přijímají závazky v rozsahu pověření od prezidenta AAAO.
4. Členům prezídia náleží odměna za jejich práci pro AAAO, kterou schvaluje VS.

Článek XI. - Prezident a viceprezident AAAO

1. Statutárním orgánem AAAO ve smyslu § 243 OZ je prezident.
2. Prezident AAAO zejména:
a) jedná a přijímá závazky jménem AAAO;
b) podepisuje smlouvy a ostatní dokumenty se závazky AAAO;
c) řídí práci prezidia a určuje rámcovou působnost členů k naplňování cílů AAAO;
d) rozhoduje o personálním obsazení a řídí práci sekretariátu AAAO;
e) podepisuje statutární a řídící dokumenty AAAO a dokumenty s výsledky práce prezídia;
f) podává (osobně nebo vystoupením členů prezídia a sekretariátu) VS ročně zprávu, obsahující:
fa) plnění úkolů z minulého VS;
fb) výsledky hlavních a vedlejších činností AAAO;
fc) výsledky hospodaření a plnění rozpočtu;
fd) výhled na další období;
g) pověřuje členy prezídia, sekretariátu a další osoby zastupováním AAAO ve stanoveném rozsahu;
h) zmocňuje sekretariát AAAO k činnostem pro AAAO a odsouhlasuje příslušné finanční operace.
3. Viceprezident AAAO zastupuje prezidenta AAAO s jeho souhlasem ve vnitřních záležitostech AAAO.

Článek XII. – Sekretariát AAAO

1. Sekretariát zajišťuje administrativně technickou práci AAAO. Je řízen asociačním radou, podřízeným prezidentovi AAAO. Pracuje v sídle AAAO a s využitím vzdáleného elektronického přístupu.
2. Činnosti sekretariátu jsou službou členům AAAO a zahrnují zejména:
a) agendu členů a jejich členství v AAAO, příp. členství v jiných organizacích spojené se členstvím v AAAO;
b) agendu statutárních, řídících a smluvních dokumentů AAAO;
c) agendu seznamu členů a potvrzení o členství v AAAO;
d) provozní účetní operace, agendu účtů a pokladny;
e) agendu hospodaření s majetkem AAAO, který je tvořen zakládacím vkladem členů, ročními členskými příspěvky a úhradami členů za služby sekretariátu AAAO, subvencemi, dary a příspěvky třetích osob, výtěžkem z vedlejších činností AAAO, z případných dalších zdrojů v souladu s právními předpisy;
f) přípravu a organizaci VS, agendu jeho výsledků a úkolů;
g) agendu prezidia AAAO, organizaci jednání, zápisů a úkolů;
h) přípravu a organizaci jednání s pracovními partnery AAAO, agendu zápisů, výsledků a úkolů;
i) komunikaci se členy AAAO, s pracovními partnery AAAO a veřejností v písemné a elektronické podobě;
j) operativní distribuci informací z vlastních i externích zdrojů členům;
k) udržování a aktualizaci dat a informací webových stránek AAAO a ostatních elektronických komunikačních prostředků;
l) řešení vlastními silami vybraných úkolů/projektů, jejichž zhotovitelem je AAAO;
m) administrativní podporu úkolů/projektů, řešených kolektivem řešitelů, nebo řešených dodavatelsky;
n) agendu ochranné známky, kterou tvoří název, zkratka a logo AAAO;
o) agendu smluv s dodavateli a odběrateli AAAO;
p) ostatní provozní záležitosti činností AAAO.
3. AAAO hradí odměny, věcné a osobní náklady na činnost sekretariátu ve výši, plynoucí z příslušných smluv.

Článek XIII. - Revizní komise

1. Funkci kontrolní komise dle § 262 OZ zejména pro kontrolu finančního hospodaření AAAO plní tříčlenná Revizní komise (RK). Členové prezidia a sekretariátu nesmějí být členy této komise.
RK zejména:
a) volí si předsedu ze svých řad;
b) prověřuje stav základních, statutárních a smluvních dokumentů a jejich změny;
c) prověřuje účetnictví a plnění daňových povinností AAAO;
d) prověřuje soulad výsledků účetnictví s bankovními účty a pokladnou;
e) prověřuje pohledávky a dluhy AAAO, vč. platební morálky členů vůči AAAO;
f) prověřuje plnění rozpočtu a oprávněnost návrhů prezídia pro nejbližší VS ve finanční oblasti;
g) podává pro VS zprávu o roční revizi hospodaření.
2. Za činnost v revizní komisi pro AAAO přísluší jejím členům odměna, kterou schvaluje VS.

Článek XIV. - Kooptace a doplňující volby

1. Dva členy prezídia a jednoho člena revizní komise, kteří nemohou dále vykonávat svoji funkci, lze pro zbytek funkčního období nahradit kooptací. Kooptováni jsou s jejich souhlasem nezvolení kandidáti z minulých voleb dle pořadí podle počtu jimi získaných hlasů.
2. Kooptaci schvaluje nejbližší VS.
3. Nelze-li kooptaci z objektivních důvodů výše uvedeným způsobem uplatnit, provede se doplňovací volba v potřebném rozsahu.
4. Pokud je doplňovací volba nutná více než 3 měsíce před konáním dalšího VS, použije se hlasování per-rollam. Při kratším termínu se doplňovací volba provede při VS.

Článek XV. - Přijímání usnesení a závěrů jednání

1. VS přijímá dílčí i souhrnné usnesení hlasováním. Každý individuální i kolektivní člen AAAO má ve VS jeden hlas.
Usnesení se přijímá při souhlasu nadpoloviční většiny přítomných s hlasovacím právem.
2. Ostatní orgány AAAO přijímají usnesení a závěry jednání konsensem; nelze-li konsensu dosáhnout, přijímají usnesení hlasováním. Usnesení se pak přijímá při souhlasu nadpoloviční většiny přítomných s hlasovacím právem.
3. K přijetí usnesení a závěrů hlasováním i konsensem je nutná účast nadpoloviční většiny členů příslušného orgánu s hlasovacím právem.
4. Orgány AAAO mohou přijímat usnesení a závěry i mimo svá jednání elektronickým hlasováním per-rollam.
K platnosti výsledku je nutná účast min. poloviny oprávněných k hlasování.
Návrh je schválen při souhlasu min. poloviny těch, kdož hlasovali.
5. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas osoby v nejvyšší funkci v daném orgánu.
6. Tajná volba se uplatňuje při volbě prezídia, prezidenta, viceprezidenta a revizní komise AAAO. V jiných případech se použije, pokud se na ní shodne prostá většina přítomných s hlasovacím právem.
7. Každý účastník hlasování má právo na zaznamenání jeho názoru k předmětu a výsledku hlasování.
8. Tato pravidla platí pro případy, kdy v těchto stanovách není určeno jinak.
V řídícím dokumentu AAAO lze stanovit podrobnosti v souladu s těmito stanovami.

Článek XVI. - Fúze, rozdělení a zrušení AAAO

1. O fúzi, rozdělení a zrušení AAAO musí rozhodnout dvě třetiny členů; nelze použít hlasování per-rollam.
2. Platnost rozhodnutí podle bodu 1. je podmíněna předchozím schválením postupu finančního vypořádání, resp. likvidace jmění.
3. Při fúzi přechází veškeré dosavadní jmění do nového subjektu.
4. Při rozdělení se dosavadní jmění dělí mezi nové subjekty podle počtu členů AAAO, přecházejících do těchto subjektů.
5. Odmítnutí člena přejít do nového subjektu při fúzi nebo rozdělení AAAO musí být oznámeno písemně a je považováno za zánik členství na vlastní žádost podle čl. IV., odst. 10. c) těchto stanov s důsledky podle odst. 11. téhož článku.
6. Při zrušení AAAO v případě, že jmění nepřechází na právního nástupce, je po vypořádání všech závazků AAAO provedena jeho likvidace rozdělením rovným dílem mezi členy.

Článek XVII. - Závěrečná ustanovení

1. Stanovy lze měnit usnesením VS. Změna nabývá platnosti jejím zapsáním do veřejného rejstříku.
2. Druhá změna stanov AAAO byla provedena prezidiem na základě zmocnění z VI. Valného
shromáždění AAAO dne 29. dubna 2005 a nabyla platnosti dnem jejich nové registrace.
3. Třetí změna stanov AAAO byla provedena prezidiem na základě zmocnění z IX. Valného
shromáždění AAAO dne 25. dubna 2008 a nabyla platnosti dnem jejich nové registrace.
4. Čtvrtá změna stanov byla připravena prezidiem podle usnesení X. VS dne 24. 4. 2009, schválena usnesením XI. VS dne 23. 4. 2010 a nabyla platnosti dnem jejich nové registrace.
5. Tyto stanovy (v pořadí jako 5. změna) byly vytvořeny podle usnesení XV. VS dne 25. 4. 2014 v souvislosti se změnou právní formy Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, zájmového sdružení právnických osob, založeného podle § 20f) a následujících zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, na zapsaný spolek podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Byly schváleny usnesením XVI. VS dne 24. 4. 2015 a vstupují v platnost dnem zapsání této změny do veřejného rejstříku.

Praha, 24. dubna 2015Kontaktujte nás

* - povinné pole

Členové Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací: